TJÄNSTER

REVISION

Vi säkerställer ditt företagets ekonomiska trovärdighet

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor, men det går att välja bort kravet på bolagsstämma under vissa förutsättningar. Om du uppfyller två av dessa krav två år i rad, är det lagstadgat att ditt bolag måste välja in revisor:

  • 3 miljoner i nettoomsättning
  • 1,5 miljon i balansomslutning
  • 3 anställda

Syftet med en revisor och en revision är att bolaget ska ha en oberoende granskare årsredovisningen samt företagsledningens förvaltning av bolaget. Revisorn bedömer om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och att man följer gällande lagar.

Att ha revisor är en kvalitetsstämpel på att företagets årsredovisning, som är en offentlig handling, är granskad och godkänd.

Revision

Revision och revisionsberättelse

Efter genomförd revision avger revisorn en revisionsberättelse där denne antingen tillstyrker eller avstyrker årsredovisningen eller delar av företagsledningens förvaltning. Vid tillstyrkande avges generellt en revisionsberättelse enligt standardutförande. Om revisor identifierat omständigheter som bryter mot lag, felaktigheter eller om tillräckliga revisionsbevis inte erhållits, avges en revisionsberättelse med modifierade uttalandet. En sådan revisionsberättelse kan bero på att revisorn hittat felaktigheter som företagsledningen inte vill rätta till, att företagsledningen brutit mot lag eller att revisorn inte fått tillräckliga revisionsbevis för att kunna genomföra en revision enligt god revisionssed.

God revisionssed innebär att revisorn utför en revision enligt ISA, en internationell standard. Utöver detta ska svenska revisorer även granska styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget. Detta inkluderar att säkerställa att styrelsen och VD värnar bolaget, inte otillbörligen tillskansat sig bolagets medel, brutit mot skatteförfarandelagen eller orsakat bolaget skada.

Att bli revisor

I Sverige finns cirka 3 000 kvalificerade revisorer. Dessa utgörs av auktoriserade- och godkända revisorer. Idag är det endast möjligt att bli auktoriserad revisor vilket innebär att antalet godkända revisorer minskar år för år. För att bli auktoriserad revisor krävs universitetsutbildning samt omfattande praktisk- och teoretisk utbildning. När utbildningskraven är uppfyllda kan personen ansöka om att avlägga revisorsexamen. Om ansökan blir godkänd bjuds personen in att skriva en examination som sträcker sig över två dagar och provet testar kunskaper om lagar, regler och etik. Vid godkänt resultat får individen slutligen ansöka om sin auktorisation hos Revisorsinspektionen. Titlarna auktoriserad- eller godkänd revisor är skyddade titlar. Kvalificerade revisorer lyder under myndigheten Revisorsinspektionen. Kvalificerade revisorer granskas regelbundet av Revisorsinspektionen för att säkerställa att de uppfyller alla lagar och regler.

Revision hos ERA Revisorer

Vårt revisionsteam består av Victor Wiklund, Lennart Olofsson och Hampus Hedquist. ERA är en registrerad revisionsbyrå vilket innebär att juridiska personer kan välja bolaget som revisor samt en huvudansvarig revisor. I dagsläget är Victor och Lennart auktoriserade revisorer medan Hampus arbetar som assistent.

Vi är huvudsakligen valda revisorer i mindre, ägarledda bolag med en omsättning från 3-75 Mkr. Vi är därför specialiserade på rådgivning som rör ägarledda bolag. Utöver att granska årsredovisningar och bolagens förvaltning försöker vi på ERA alltid att skapa ett mervärde. Sådant mervärde kan bestå av förslag på försäkringsskydd, förslag på förbättrade interna rutiner, kostnadsbesparingsmöjligheter samt mycket mer.

Inte vad du letade efter?

Rådgivning

Vår målsättning är att vara en rådgivare i alla slags ekonomiska frågor, finns inga frågor som är för stora eller för små utan vi vill vara med och utveckla ert företag. 

Lönehantering

Vi är uppdaterade och kan hjälpa er med allt som berör personalens löner, ersättningar, förmåner, sociala avgifter och skatter.